Ocenění majetku

Ocenění majetku

ÚčetnictvíNejen v účetnictví, ale také v daňové evidenci je nutné dávat pozor na ocenění majetku.

Pohledávky oceňujeme podle zákona o dani z příjmů. Při jejich ocenění se řiďte §5 odstavce 9. Závazky se oceňují při jejich vzniku a to jmenovitou hodnotou. Závazky je také možné ocenit pořizovací cenou, a to při jejich převzetí.

Peníze a ceniny se oceňují jejich jmenovitou hodnotou.

Dále se musíme zmínit, jakým způsobem se oceňuje majetek v daňové evidenci. Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje podle § 29 zákona o daních z příjmu. Pokud jste plátci DPH, je majetek oceněn pořizovací cenou bez této daně. V případě, že majetek do podnikání vkládáme později jinak než při nákupu, majetek odepisujeme z jeho reprodukční ceny. Reprodukční cena se pak řídí zákonem 151/1997 o oceňování majetku.

V daňové evidenci je vstupní cena majetku velice důležitá, zejména pak pro daňové účely. Některé výdaje si totiž můžeme daňově uplatit a jiné nikoli. Pomocí vstupní ceny můžete dále stanovit výši odpisů majetku.

Knihy v daňové evidenciBudeme-li hovořit o ocenění ostatního majetku, musíme vědět, kterými zákony se řídit. Například pozemek se nejčastěji oceňuje pořizovací cenou včetně veškerého porostu. Pokud jde ovšem o pěstitelský celek travnatých porostů, je nutné se při oceňování pozemku řídit §26 zákona o dani z příjmu.

Při oceňování je také důležité, jakým způsobem byl majetek pořízen. Zda úplatně, vlastní činností nebo jste jej třeba zdědili. Pokud byl majetek pořízen úplatně, musíte se řídit §25 odstavce 4 zákona o účetnictví. Majetek se tak oceňuje pořizovací cenou. Vlastními náklady pak oceňujete majetek, který byl vyroben ve vlastní režii. Pokud jste získali majetek darováním nebo děděním, majetek se ocení cenou zjištěnou pro účely daně dědické či darovací.

Musíme se také zmínit o majetku, který jsme si pořídili na leasing. Do pořizovací ceny se zahrnují jen výdaje, které souvisely s jeho pořízením, které hradí nájemce.

O webu

Naše webová stránka je věnována daňové evidence. Dozvíte se vše, o této náhradě jednoduchého účetnictví, musíte vědět. Zjistíte, jaké doklady je nutné vydávat a po jakou dobu je nutné je uchovat. Dále budete vědět, jaké knihy musíte v daňové evidenci vést, a které jsou zcela dobrovolné. Součástí každého podnikání je také dlouhodobý majetek či zásoby. Dozvíte se tedy jak je to s nimi v daňové evidenci. To vše a mnohem více se dozvíte právě na našich stránkách.