Daňová evidence

Daňová evidence je jednou z možností, jak vést účetnictví. Nemusíte tak do dobře znát účetnictví, stačí vám jen základy. Daňová evidence nahrazuje jednoduché účetnictví, které bylo v ČR zrušeno v roce 2004.

Knihy v daňové evidenci

Nejdůležitější knihou v daňové evidenci je peněžní deník. V tomto deníku jsou pak chronologicky uvedeny veškeré příjmy a výdaje. Je nutné rozlišovat zda se jedná o daňové či nedaňové příjmy a výdaje. Dalšími knihami jsou kniha pohledávek a závazků, mzdové listy nebo kniha DPH.

Archivace dokladů

Ke stanovení základu daně jsou nutné daňové doklady. Tyto doklady je nutné archivovat. Daňové doklady je nutné archivovat po celou dobu, po kterou může dojít k doměření daně z příjmů.

Dlouhodobý majetek

Každá firma má určitý majetek. Aby ho však mohla zařadit do dlouhodobého majetku a daňově uplatňovat odpisy, je nutné, aby tento majetek splňoval zákonem stanovené podmínky.

Zásoby a zboží

Zásoby jsou nezbytnou součástí snad každého podniku. Zboží je majetek společnosti, který firma zakoupí za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu.

Ocenění majetku

V daňové evidenci je velice důležité správně stanovit vstupní cenu. Proto je zde také důležitý způsob pořízení majetku. Zda jej zakoupíte, sami si je vyrobíte nebo jej dostanete darem.

Inventarizace

Inventarizace je porovnání skutečného stavu, který zjistíme fyzickou či dokladovou inventurou, se stavem, který je uveden v daňové evidenci. Inventarizaci je nutné provádět minimálně jednou do roka.

Daňová evidence

Vedení daňové evidencePodnikáte a nejste odborníky v oblasti účetnictví, a přesto si jej chcete vést sami? Je tu pro vás snadné řešení v podobě daňové evidence. K jejímu vedení nepotřebujete mít doktorát z účetnictví, stačí vám jen její základy.

Daňová evidence nahrazuje jednoduché účetnictví, které bylo zrušeno v roce 2004. Tato evidence je určena zejména pro fyzické osoby, které nesplnily zákonem stanovené podmínky pro vedení účetnictví. Hlavním úkolem vedení daňové evidence je stanovení základu daně, který se určí rozdílem mezi příjmy a výdaji. Kromě příjmů a výdajů vás daňová evidence musí také informovat o vašem majetku, závazcích a pohledávkách.

Tyto informace naleznete v různých knihách. Nejdůležitější knihou je v daňové evidenci peněžní deník. V něm se zachycují veškeré příjmy a výdaje, a to chronologicky. Z této knihy se potom vychází při stanovení základu daně. Proto je zde nutné rozlišovat, zda se jedná o daňové příjmy, resp. výdaje. Jinak zde není nutné rozlišovat, zda byl příjem či výdaj proveden v hotovosti či z nebo na běžný účet. To si může podnikatel zvolit dobrovolně. Mezi další důležité knihy se řadí kniha pohledávek a závazků, kniha o DPH, kniha o zásobách či kniha o mzdách.

V daňové evidenci jsou doklady velice důležité. Daňové doklady je nutné archivovat po celou dobu, po kterou může dojít k doměření daně z příjmů. Doba, po kterou je nutné doklady archivovat zjistíte v zákoně o dani z příjmů. Pokud jste plátci DPH, je nutné tyto doklady skladovat minimálně 10 let. Pokud zaměstnáváte zaměstnance, je nutné uschovat také mzdové listy. Lhůtu, po kterou je nutné je uschovat, naleznete v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Daňové dokladyKe každému podnikání neodmyslitelně patří také majetek. Ne ovšem každý majetek můžeme okamžitě zařadit do kolonky dlouhodobý majetek. Do této dlouhodobého majetku můžeme zařadit pouze majetek, který má hodnotu vyšší než 40 000,- a dobu použitelnosti delší než jeden rok. Dlouhodobý majetek je nutné evidovat. Zejména pak jejich odpisy, které jsou daňově uznatelným nákladem.

Co do dlouhodobého majetku nemůžeme rozhodně zařadit zásoby. Mezi zásoby patří materiál, polotovary, nedokončená výroba a zejména zboží. Zboží je typ zásob, které jsme zakoupili, abychom je v nezměněném stavu opět prodali. Mezi zásoby můžeme zařadit také nemovitosti. Také zásoby je nutné dobře evidovat. Vhodné je uvádět datum pořízení zásob, jejich počáteční zásobu, prodejní cenu, prodané množství a konečný stav zásob. Co vše budete chtít evidovat, záleží pouze na vás.

Nakonec si ještě povíme pár věcí, který se týkají inventarizace. Tu je nutné provádět minimálně jednou do roka. Nejdříve je nutné provést inventuru, a to fyzickou a dokladovou. Poté porovnáváme stav v daňové evidenci s výsledkem inventury. Pokud vzniknou rozdíly, je nutné o tento rozdíl upravit základ daně.

O webu

Naše webová stránka je věnována daňové evidence. Dozvíte se vše, o této náhradě jednoduchého účetnictví, musíte vědět. Zjistíte, jaké doklady je nutné vydávat a po jakou dobu je nutné je uchovat. Dále budete vědět, jaké knihy musíte v daňové evidenci vést, a které jsou zcela dobrovolné. Součástí každého podnikání je také dlouhodobý majetek či zásoby. Dozvíte se tedy jak je to s nimi v daňové evidenci. To vše a mnohem více se dozvíte právě na našich stránkách.